Search form

Luk ma Peba 17:10

10Ɨ wɨda kwa b'ogla odede yɨpa wɨp mɨle tamnɨkindam. Sɨ ra wɨn komkesa gasa tamnɨkindam rɨna re wen wa Yonggyam engaeninonj omnɨkam, sɨ wɨn b'ogla tendenindam da, ‘Sɨn re esourena kesa wɨko rɨga im, ajɨ sɨn ɨnsima amnɨkindam wɨko rɨnsim re sɨn b'ogla omnɨkam.’”