Search form

Luk ma Peba 17:12

12Ɨ re Yesu sisɨl b'ɨgaram awonj yɨpa tungg wa, nyawɨnd ten (10) leprosi kopa rɨgap kea Tin paja ke yɨr yongo, ɨ dɨkɨnda ta owɨnkɨto.