Search form

Luk ma Peba 17:2

2Sɨ ɨtemb re b'ogɨljog e tinɨm, rako rɨgap tina kunakakɨnd ukoi gɨmo danda kɨma yɨjobɨko kai ke dɨde yɨsko ukoi sɨpa nyɨ bora wa ujɨm, ajɨ ɨtemb re ma b'ogɨljog e, rako ton onggɨt sobijog rɨga wa wɨngɨrɨnd yɨpa rɨgand negɨr mɨle omnɨkam yingawonj.