Search form

Luk ma Peba 17:20

God ma pumb tungg Menon gatab Yɨt

(Mat 24:23-28, 37-41)

20Ɨ nɨnda Parisai rɨgap Yesund yerkito da, “Rɨe God ma pumb tungg ik?” Sɨ Yesu daka ten ket mɨra amninonj da, “God ma pumb tungg ik ra ma odede nya kae rɨja im re rɨgap gasa yɨr ongong eyenanj towaina yɨrkɨp ke.