Search form

Luk ma Peba 17:22

22Ɨ Ton ket Tina b'auyaena rɨga amninonj da, “Wɨn singi ainindam wanaka onggɨtyam bibɨr yɨr ongongɨm Rɨgamna B'ɨga ma bibɨr wɨngɨrɨnd. Onggɨtyam wɨn ɨta jɨ ik dem, ajɨ wɨn ma ɨta yɨr ongya dem waina yɨrkɨp ke.