Search form

Luk ma Peba 17:23

23Ɨ rɨgap opima wen tamnenanj dem da, ‘Yɨr de, ama ta Ton!’ o ‘Yɨr de ɨte ta Ton!’ Ajɨ wɨn goro towaina yɨt gar ke takateninam dem, ɨ goro towa pɨlwa tuwenɨm, ɨ dɨde goro ten yɨmta tundoneninam dem!