Search form

Luk ma Peba 17:25

25Ajɨ Ton b'ogla naska jogjog b'ɨdgotnena rakasin dɨde rɨga wa pɨlke b'ɨsaya yakaten yepim re yu wekeny onggɨt gowukoyɨnd.