Search form

Luk ma Peba 17:27

27Sɨ Nowam wɨnɨnd rɨga odede mɨle nat wekenonj opi re owowɨnd ɨ onaikand ɨ kongga imdand ɨ dɨde leo imdand, ngɨrpu onggɨt bibɨrɨnd re Nowa gɨga wa b'ɨgaronj. Ɨ ɨngkek ket ngɨwɨr ikonj dɨde ket komkesa rɨga negɨr amnɨkinonj.