Search form

Luk ma Peba 17:28

28Ɨ kwa Rɨgamna B'ɨga ma bibɨr wɨngɨrɨnd ɨja ima jɨ mɨle taukanj dem odede yɨpa wɨp rɨja na re mɨle aukɨto Lotɨmna bibɨr wɨngɨrɨnd re dɨde. Lotɨmna wɨnɨnd rɨga odede mɨle nat wekenonj opi re owowɨnd ɨ onaikand ɨ gasa imdand ɨ gasa b'asogand ɨ nangg ɨtotɨnd ɨ dɨde met orangand.