Search form

Luk ma Peba 17:31

31Sɨ onggɨt bibɨrɨnd yet ra ton ɨbɨm wɨmenam met papkak kumbɨnd, sɨ rada tina gasa met wɨngɨr wa im tekeny, ton goro kwa rapin dem onggɨtyam gasa imdam. Ajɨ ton wanakana b'ek dem. Ɨ kwa odede yɨpa wɨp nya ke yet ra ɨbɨm dem sopapund, toda goro kwa rɨtend dem met wa tina gasa imdam. Ajɨ ton wanakana b'ek dem.