Search form

Luk ma Peba 17:33

33Ɨ yet ra tilenggyam yɨrkokar yɨrgong omnɨka iyeny, ton ɨta onggɨtyam tina yɨrkokar dadal edamkis dem. Ajɨ yet ra tina yɨrkokar edamkis, ton ɨta tina yɨrkokar yilom omɨny dem.