Search form

Luk ma Peba 17:34

34Kon wen wumɨr tamninyɨn. Onggɨt sɨwɨnyɨnd ra nɨmog rɨga yɨpaina darɨnd gɨlgɨl tegya dem, God yɨpand ɨta yii dem pumb wa, ɨ daka yɨpand ɨndama ɨrar dem.