Search form

Luk ma Peba 17:37

37Ɨ Yesumna b'auyaena rɨgap Tin yerkito da, “Yonggyam! Rokatemb jɨ onggɨtyam mɨle tawɨk dem?” Ɨ Ton ten kikitum b'ɨsagɨka gatab tendam yɨt ke amninonj da, “Rokate ra ujgɨm ɨbɨm, yimbyak toda ɨndamima bobo taukanj.”