Search form

Luk ma Peba 17:4

4Ɨ ra ton yɨpa bibɨrɨnd sebenpyam negɨr mɨle tamnɨkiny mor pɨlwa, dɨde kwa sebenpyam mor pɨlwa tɨtendeny men omnam da, ‘Kon ke negɨr mɨle ke engenjɨn Godɨm pɨlwa, sɨ koina negɨr mɨle awɨr nomnaine,’ sɨ man b'ogla tina negɨr mɨle awɨr omnɨkaeneninyɨt.”