Search form

Luk ma Peba 17:6

6Ɨ Yonggyam ket ten amninonj da, “Ra wa odede sobijog gar ke utkunda tebnainy mastad tuny re dɨde, sɨ wɨn rɨrɨr im onggɨtyam manggo wulɨnd omnya da, ‘Man ap kɨma b'uromate, dɨde b'ɨtlisɨt de sɨpand'. Ɨ ton ɨta wen yɨt tutkunjiny.