Search form

Luk ma Peba 17:7

7“Rada wa wɨngɨrɨnd yɨpa rɨgam yɨpa wɨko rɨga ɨbnau, ɨ ra ton gou oska iyeny o mamoi yɨr ɨpka teyeniny, sɨ ra ket ton sopapu ke tɨtenj met wa, rɨngma, ɨta ti yonggyam tin omɨny da, ‘Otade, metkɨm, ɨ omite diyam awowɨm'?