Search form

Luk ma Peba 18:1

Mik Kongga dɨde B'ɨsagɨka Rɨga gatab Tendam Yɨt

1Ɨ Yesu Tina b'auyaena rɨga tendam yɨt ke amninonj, nokɨm da ɨdenat ton ita wɨnɨnd yɨr topmitenenanj, ɨ ɨdenat kwa maka gar ke utkundand danda kesa taukenenanj.