Search form

Luk ma Peba 18:12

12Ɨ kon kwa owou uwabɨka wɨn yokatenenyɨn re nɨmogpyam i ita sande wɨngɨrɨnd. Ɨ dɨde kwa kon ɨta ket ten (10) bobond akalkeneninyɨn komkesa gasa rɨnsim re kon akateneninyɨn, ɨ Mornɨm onggɨtyam ten (10) bobo wɨngɨrɨnd yɨpa bobo wulpok momnɨkenenyɨn.’