Search form

Luk ma Peba 18:18

Jogjog Gasa kɨma Rɨga dɨde Pumb Tungg B'ɨgaram

(Mat 19:16-30; Mak 10:17-31)

18Ɨ yɨpa Ju rɨga waina mopyam rɨgat Yesund yɨgekitonj da, “B'ogɨl Ouyaena Rɨga-wɨi! Nangga e kon omnɨken dadal ngɨrpu kesa yɨrkokar owabɨntam?”