Search form

Luk ma Peba 18:20

20Man wumɨr et jɨ opi re God ma b'ingawa yɨt, goro gigɨr dɨde yɨgyɨg b'iyena mɨle omnɨkɨm, goro rɨga ongandɨm, goro yurowam, goro rɨga gatab yɨr ungati kesa b'anygɨnena yɨt usekɨm, tesnaet mor b'u ake mor mog.”