Search form

Luk ma Peba 18:21

21Seg ton ket Yesund yomnonj da, “Kon kea komkesa onggɨtyam b'ingawa yɨt yɨmta undoka teyinyɨmɨn koina kewar wɨn ke ngɨrpu yu.”