Search form

Luk ma Peba 18:22

22Ajɨ re Yesu onggɨtyam yɨt utkundonj, tin yomnonj da, “Man yɨpa gasa e yesungaet. Sɨ nangga gasa im re mor mɨbnainy man tasoginyɨt, ɨ dɨde ket man komkesa osogi wulkɨp ogona teyeninyɨt gasa kesa rɨga wa. Ra man odede mɨle omnɨket, yɨmta ke ket mor jogjog b'ogɨljog gasa opima mɨtɨbnainy dem de pumb tungg wa. Seg ket man metket Kor pɨlwa dɨde ket yɨmta nutundoket!”