Search form

Luk ma Peba 18:24

24Ajɨ re Yesu tin gar bebɨgɨnd yɨr yongonj, Ton kea rɨga amninonj da, “Jogjog gasa kɨma rɨgam b'ɨgaram de God ma pumb tungg wa, ɨtemb re ma sobijog bebɨg e.