Search form

Luk ma Peba 18:25

25Mop nokɨp ukoi jɨ b'angga kamelɨm b'ɨgaram de nidɨl bora wa, ɨtemb re jɨ ma bebɨg e, ajɨ jogjog gasa kɨma rɨgam God ma pumb tungg wa b'ɨgaram, ɨtemb re jɨ ukoijog bebɨg e.”