Search form

Luk ma Peba 18:27

27Sɨ Yesu daka ket esmonggainonj da, “Nanggamog im re rɨga wa ma rɨrɨr im omnɨkam, onggɨtyam komkesa gasa re Godɨm rɨrɨr im ti omnɨkam.”