Search form

Luk ma Peba 18:3

3Ɨ kea de

yɨpa mik kongga wɨbnonj onggɨt taunɨnd, ɨ ton kea sɨram b'ɨrari kesa onggɨt b'ɨsagɨka rɨgand erkenam yopenenonj odede yɨt kɨma da, ‘Koina geja rɨgat kaokao nya kae negɨr nomneneny. Sɨ man yɨm nokae, ɨ kor bebɨg awɨr nomnae!’