Search form

Luk ma Peba 18:30

30sɨ komkesa odede rɨgap opima onggɨt gowukoi wɨmena wɨnɨnd jogjogpyam takatenanj onggɨtyam gasa rɨna re ton erarkɨto, dɨde ton kwa dadal ngɨrpu kesa yɨrkokar okasi dem de sisɨl gowukoi wa rɨnte ra ik dem.”