Search form

Luk ma Peba 18:31

Yesumna Nowam Bage Yɨt Tina Uj dɨde Utnyita gatab

(Mat 20:17-19; Mak 10:32-34)

31Ɨ Yesu Tina twelp (12) ɨtmɨkitijog rɨga eominonj Tintawar wa, ɨ ket ten amninonj da, “Yɨr de, men menon yokasu re Yerusalem ma, ɨ amimemb de komkesa yɨtkak rɨrɨrkɨp taukanj dem rɨna re God bageyam waina yɨm ke erɨkinonj Rɨgamna B'ɨga gatab.