Search form

Luk ma Peba 18:35

Ɨsakendam Yɨrdɨdɨ B'ɨjenena Rɨga Yerikond

(Mat 20:29-34; Mak 10:46-52)

35Ɨ re Yesu Yeriko taun wuswus wa awonj, yɨpa yɨrdɨdɨ rɨga omanda nya yɨund omiti yɨbnenenonj wulkɨp b'ɨjenenam.