Search form

Luk ma Peba 18:39

39Ɨ naskanyam menonyamɨp tin samany ke yomneno da, “Muma kesa ae!” Ajɨ ton kea ket ara yoikɨndenayonj da, “Dawidɨmna B'ɨga-wɨi! Kear nomne-o!”