Search form

Luk ma Peba 18:43

43Seg odenja ket ɨtemb yɨrdɨdɨ rɨgat yɨr b'ɨskenonj dɨde ket Godɨnd esourena kɨma Yesund yɨmta yundokonj. Ɨ re komkesa rɨgap onggɨtyam auki mɨle yɨr yongo, toda kwa kea Godɨnd esourena yiyo.