Search form

Luk ma Peba 18:5

5Ajɨ onggɨt mik konggato ken sɨram b'ɨrari kesa b'ogɨl wɨmenand nɨsakaureneny. Sɨ mobe kon b'ogla tina bebɨg awɨr omnam dɨmdɨm wamnɨkawɨn. Nokɨm da ɨdenat ton maka tina sɨram b'ɨrari kesa menimenip gɨm dɨnderkak notɨnkeneny.’”