Search form

Luk ma Peba 18:7

7Sɨ rɨngma, ma ɨta God Tina obagɨki rɨgaina bebɨg awɨr omnam gasa dɨmdɨm tamnɨkainy yepiya ra ita bibɨr dɨde sɨwɨny nyɨ uwatenenyi? Ɨ rɨngma, ma ɨta Ton wanaka ten mɨra tamniny?