Search form

Luk ma Peba 18:8

8Kon nitinjɨn da God opima wanakana ten mɨra tamniny. Ajɨ ra Rɨgamna B'ɨga tɨtenj dem, rɨka Ton rɨrɨr e odaram odede wɨp gar ke utkunda mɨle onggɨt gowukoyɨnd? Nayɨ, ma ɨta.”