Search form

Luk ma Peba 18:9

Parisai Rɨga dɨde Teks Imdayam Rɨga Towaina Yɨr Opmita

9Ajɨ daka Yesu nɨnda rɨga tendam yɨt ke amninonj yepiya re towalenggyam ɨmɨnjog aento da ton re negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga im, dɨde kwa rɨga yɨrɨk esaenento.