Search form

Luk ma Peba 19:10

10Mop nokɨp Rɨgamna B'ɨga ikonj onggɨt gowukoyɨnd re b'edamkiti rɨga oraka mana dɨde towanɨm yɨrkokar okawa mana.”