Search form

Luk ma Peba 19:11

Gold Koin gatab Tendam Yɨt

(Mat 25:14-30)

11Ɨ re rɨgap onggɨtyam yɨt utkundo, Yesu kwa b'usaya yɨpa tendam yɨt towa usekawonj, mop nokɨp Ton kea Yerusalem taun wus wa awonj, dɨde rɨgap nonyɨk b'amdento da God ma pumb tungg pɨta tainy odenja ra Ton b'ɨtgarɨk Yerusalem taunɨnd.