Search form

Luk ma Peba 19:12

12Sɨ Ton yɨt yotomonj da, “Yɨpa ukoijog nyɨ rɨga menon yokatonj paja tungg wa de mopyam kingɨm pɨlwa, odede tilenggyam nonyɨk b'amdena kɨma da ɨdenat ton king pɨpmet okas ti pɨlke ɨ tɨtenj onggɨt king nyɨ danda kɨma tina tungg wa.