Search form

Luk ma Peba 19:13

13Ɨ re ton iwatam awonj, ton ket tinajog ten (10) wɨko rɨga ara emokinonj dɨde ket towa agoninonj ten (10) gold koin, ngɨrpu ten amninonj da, ‘Wɨn b'obogɨl onggɨtyam wulkɨp tengaenindam b'usaya mɨra oikɨndenam ngɨrpu ra kon tɨtenjɨn dem.’