Search form

Luk ma Peba 19:14

14Ajɨ rɨga yepiya re tina danda wɨrand wekenonj, tin yɨsayo, ɨ ket nɨnda rɨga abagɨkto dɨde ton ket ten etmɨkurto ti yɨmta nya de ukoijog kingɨm pɨlwa odede yɨt kɨma da, ‘Sɨn ma singi im jɨ ɨtemb rɨga sowanɨm king pɨpmetɨnd ɨbɨm.’