Search form

Luk ma Peba 19:20

20Ɨ kwa yɨpa rɨga ikonj, ɨ ket yindonj da, ‘Yonggyam! Ɨtemb moina yɨpa gold koin rɨna re kon ponpon upuki yowamenenond kobɨrgɨm borand.