Search form

Luk ma Peba 19:22

22Ɨ ti yonggyam ket tin yɨsmonggawonj da, ‘Man, negɨrjog wɨko rɨga! Kon men mɨtɨsagɨken ra moina tugɨmjog ke opureni yɨtkak kae dem. Ma man ɨja e wumɨr aet da kon re wɨp ɨnggrawa kesa rɨga en, sɨ kon jabajaba im gasa emdeneninyɨn nangga na re kon maka aramkinond, dɨde kon erngokeneninyɨn nangga na re kon maka esinond?