Search form

Luk ma Peba 19:26

26Seg yonggyam tedaka amninonj da, ‘Kon wen tamninyɨn da komkesa rɨga yepiya re towa b'ogɨl wɨko ke b'usaya nɨnda mɨra aikɨndento, Kon opima towa nɨnda kwa tumɨnd tagoninyɨn. Ajɨ yepiya re ton maka b'usaya mɨra aikɨndento, kon opima ten tesamburinyɨn nanggamog im re ton awamanj.