Search form

Luk ma Peba 19:27

27Ajɨ wɨn opimemb koina geja rɨga teyinam dɨkɨnd yepiya re ken nɨsayo towanɨm king awowɨm, ɨ ket kor wɨpɨnd ten uj tama na mop epkinam!’”