Search form

Luk ma Peba 19:29

29Ɨ Ton ket Betpage tungg dɨde Betaniya tungg wus wa awonj de yɨpa dor wa ogenaya da Olib dor. Ɨ ɨngkenaemb ket Yesu Tina nɨmog b'auyaena rɨga etmɨkitonj