Search form

Luk ma Peba 19:30

30odede yɨt kɨma da, “Wɨn eka onggɨt tungg wa rɨnte re wɨp ke yɨbɨm! Ra wɨn onggɨt tungg wa b'ɨtgarya, wɨn ɨta odarya dor yɨpa dongki b'ɨga rɨnte re ɨjobɨki yɨbɨm, dɨde makaya yɨpa rɨgat angis ti teskak kumbɨnd. Sɨ wɨn ket kai ɨtrekya dɨde iya dor dɨkɨnd.