Search form

Luk ma Peba 19:31

31Ɨ ra yɨpa rɨgat wen tarkis dor da, ‘Nangga pae wɨn kai yɨtrekya?’ wɨn odede wumɨr omnya da, ‘Yonggyam Ton onggɨtyam dongki b'ɨga singi e yomɨny ingawam.’”