Search form

Luk ma Peba 19:32

32Ɨ re osiemb jɨ ɨtmɨkiti rɨga ekonda demb de onggɨt tungg wa, ton ɨja na dongki b'ɨga yodaronda rɨja na re Yesu ten yɨt amnenonj.