Search form

Luk ma Peba 19:35

35Ɨ ton ket ɨtemb dongki b'ɨga yiyonda de Yesum pɨlwa dɨde towaina tumɨnd kobɨrgɨm dongki b'ɨga kumbɨnd aramkinonda dɨde ton ket Yesund yɨm yokawonda angitam.