Search form

Luk ma Peba 19:37

37Ɨ re Yesu Olib dorɨnd paga wa egwarendam awonj, komkesa Tina yɨmta undoka rɨga bobo b'atomto ukoi sam kɨma dɨde b'okta auwam kɨma Godɨnd esourenam. Mop nokɨp ton kea yɨr angenento komkesa Tina kɨd kesa kɨma danda wɨko rɨna re Ton amnɨkeninonj.